производи

Контролно предупредувачки единици
Категорија: Комуникациски и безбедносни уреди
Во оваа категорија на единици спаќаат следните уреди:


- автоматски телефонски бирачи


- уреди за контрола преку СМС на мобилени телефони


- детектори на движење, сирени


- нумерички LED тревоги


- аналогни медицински ситеми, системи за повикување на медицински сестри

Назад
Други производи во оваа категорија
Осветлување за опасност Противпожарни системи
Осветление за опасности и вонредни ситуации Осветление за опасности и вонредни ситуации со LED
Специјални категории Конвенционални противпожарни системи
Аналогни противпожани системи Периферија за противпожарни системи
Системи за детекција на гасови Булглар алармни системи
Контролно предупредувачки единици Системи за хотелски пристап
Собни термостати Електронски стапици за инсекти