производи

Диференцијална заштита
Категорија: Опрема за нисконапонска дистрибуција
При избор на диференцијална заштита се користи два типа на ваква заштита и тоа:
- DPN N Vigi која е комбинација од прекинувачи и диференцијална заштита
- ID диференцијална заштита

Кај овој тип на заштита се користат три видови на заштитни модули:
- Vigi C60  заштитен модул
- Vigi C120  заштитен модул
- Vigi C125  заштитен модул

Како прибор за изведба на диференцијалната заштита се нуди електричен и приклучен прибор.

Назад
Други производи во оваа категорија
Заштита на електрични инсталации Диференцијална заштита
Уреди за управување и надзор Уреди за мерење и сигнализација
Разводни ормари Водоотпорни ормани и приклучен прибор за индустрија
Компактни прекинувачи Воздушни прекинувачи (Masterpact NT и NW)
Раставувачи Системи за измена на изворот на напојување
Осигурувачи - раставувачи и летви (Pupact) РМ500 Мултиметар
Диференцијални заштитни релеи со трансформатор (Vigirex) Компензирање на реактивната моќност (Rectiphase)
Prisma Plus дистрибуциски ормани Canalis собирници