производи

Детекција
Категорија: Индустриска контрола и автоматизација
Видови:
- фотоелектричи сензори XU
- индуктивни сензори XS
- капацитивни сензори XT
- ултравучни сензори XX
- енкодери
-гранични прекинувачи XC
- сигурносни гранични прекинувачи XCS
- пресостати XML

Назад
Други производи во оваа категорија
TeSys заштитни уреди TeSys контактори
TeSys моторни прекинувачи Фреквентни регулатори и уреди за мек старт
Релеи Извори на напојување и прибор за поврзување
Управувачко сигнални елементи Управувачки станици и кутии
Сигнални елементи Детекција
Автоматизација Hemel ормари