производи

Управувачко сигнални елементи
Категорија: Индустриска контрола и автоматизација
Видови:
- Ø 22 Harmony XB4 - метална глава
- Ø 22 Harmony XB5 - пластична глава
- Ø 16 HarmonyXB6
- Ø 22 Harmony XB7
- гребенасти прекинувачи

Назад
Други производи во оваа категорија
TeSys заштитни уреди TeSys контактори
TeSys моторни прекинувачи Фреквентни регулатори и уреди за мек старт
Релеи Извори на напојување и прибор за поврзување
Управувачко сигнални елементи Управувачки станици и кутии
Сигнални елементи Детекција
Автоматизација Hemel ормари