производи

Фреквентни регулатори и уреди за мек старт
Категорија: Индустриска контрола и автоматизација
Видови:
- Фреквентни регулатори Altivar ATV11, ATV31, ATV38, ATV58, ATV71
- Уреди за мек старт Altistart ATS01 и ATS48
- Модус комуникација
- Power Suite програм за подесување на ATV и ATS уреди

Назад
Други производи во оваа категорија
TeSys заштитни уреди TeSys контактори
TeSys моторни прекинувачи Фреквентни регулатори и уреди за мек старт
Релеи Извори на напојување и прибор за поврзување
Управувачко сигнални елементи Управувачки станици и кутии
Сигнални елементи Детекција
Автоматизација Hemel ормари