производи

Заштита на електрични инсталации

Диференцијална заштита

Уреди за управување и надзор

Уреди за мерење и сигнализација

Разводни ормари

Водоотпорни ормани и приклучен прибор за индустрија

Компактни прекинувачи

Воздушни прекинувачи (Masterpact NT и NW)

Раставувачи

Системи за измена на изворот на напојување

Осигурувачи - раставувачи и летви (Pupact)

РМ500 Мултиметар

Диференцијални заштитни релеи со трансформатор (Vigirex)

Компензирање на реактивната моќност (Rectiphase)

Prisma Plus дистрибуциски ормани

Canalis собирници

Назад